اصول فرزندپروری مثبت را با چک لیست ابرکودک بیاموزید

زمان تقریبی مطالعه 8 دقیقه
5/5 - (2 امتیاز)

در مطالب قبل در خصوص فرزندپروی و شیوه های فرزندپروری نکات زیادی را بیان نمودیم . در این نوشته و مقاله قصد داریم در خصوص اصول فرزندپروری برایتان نکاتی را بنویسیم. شاید اگر بخواهیم همه اصول فرزندپروری را بیان و لیست کنیم چیزی بالغ بر ۱۰۰ مورد شود. ما در اینجا بیش از ۸۰ مورد از اصول فرزندپروری را که به ذهنمان رسید را برایتان در یک چک لیست زیبا قرار دادیم که بتوانید از آن استفاده کنید. ضمن اینکه در ادامه به بررسی و تشریح چند مورد از اصول فرزندپروری که از اهمیت بیشتری به نظرمان برخوردار بود می پردازیم. با ابرکودک تا انتهای مقاله همراه شوید.

 

اصول فرزندپروری را با چک لیست ابرکودک بیاموزید

 

اصول فرزندپروری

بگذارید ابتدا مروری داشته باشیم بر مفهوم فرزندپروری و همینطور مهارت های فرزندپروری را مختصری توضیح دهیم و چند مورد از اهداف فرزند پروری را بیان کنیم سپس به سراغ اصول فرزندپروری برویم.

 

۱- مفهوم فرزند پروری

فرزند پروری ابزار تعامل بین والدین و فرزندان میباشد و خود پدیده ای پویا است . فرزند پروری فعالیت پیچیده ای شامل روش ها و رفتارهای ویژه ای است که بطور مجزا یا در تعامل با یکدیگر بر رشد کودک تاثیر متی گتذارد . در واقع پایه و اساس شیوه فرزند پروری متبین تلاش های والدین برای کنترل و اجتماعی کردن کودکان است. به عبارتی فرزند پروری شامل رفتارها، زمینه سازی ها ، آموزش ها ، تعامل ها و روشهایی است که به طور مجزا و در تعامل با یکدیگر بر رشد شناختی، معنوی، عاطفی، رفتاری در ابعاد فردی – اجتماعی تاثیر می گذارد . بطوریکه جنبه ها و ابعاد سلامتی ، رشد جسمی ، شخصیتی ، ذهنی ، هیجانی، عاطفی، اجتماعی مد نظر میباشند.

 

۲- مهارت های فرزند پروری

مهارت های فرزند پروری مهارتهای لازم برای والدین است که چگونه فرزندان خود را از کودکی تا نوجوانی تربیت کنند تا فرزندان علاوه بر احساس خوب و مثبتی که نسبت به خودشان پیدا می کنند به کمال رشد نیز برسند.

 

اصول فرزندپروری را با چک لیست ابرکودک بیاموزید

 

۳- اهمیت و فواید فرزند آوری

این که زوجین دارای فرزند باشند چه اهمیت و فوایدی دارد و از ابعاد متعدد و متناسب با شرایط اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی جوامع مختلف قابل بررسی است. اما چند اهمیت فایده عمومی وجود دارد که به آنها اشاره میگردد:
توسعه ارتباطات انسانی
طلوع ایدهها و آرزوهای جدید
تداوم زندگی
کمال عشق خانوادگی
تامین نیازهای روحی
شور و نشاط در خانواده
استحکام پیوند زندگی
پویایی خانواده
خروج از انزوای اجتماعی
هویت گیری زوجین
و …

 

۴- اهداف فرزندپروری

اهداف فرزند پروری نیز متعدد میباشند از جمله:
شکوفایی ظرفیتها و استعدادها
تحول از حیات طبیعی به حیات معقول
تدارک قابلیت اجتماعی

 

اصول فرزندپروری را با چک لیست ابرکودک بیاموزید

 

چک لیست اصول فرزند پروری

اصول فرزندپروری

#اصول فرزندپروری ابرکودک
1اصل گفتگو
2اصل تقويت تفکر انتقادی
3اصل پرورش تفکر فلسفی
4اصل تقويت حس پرسشگری
5اصل مشارکت دادن در امور
6اصل پاسخگويی به سؤاالت
7اصل ايجاد و تقويت عزت نفس
8اصل توجه به نیازهای فرزندان
9اصل توجه به مشکالت فرزندان
10اصل توجه به اصول اخالقی
11اصل تقويت مهارت حفظ و پاسداری از میراث فرهنگی
12اصل تقويت مهارت انتقاد کردن و انتقاد پذيرفتن
13اصل ايجاد بینش علمی در فرزندان
14اصل آداب دانی
15اصل تقويت مهارت وارسی و اصالح رفتار
16تقويت مسئولیتپذيری
17اصل حفاظت از محیط زيست
18اصل تقويت نظم و انضباط
19اصل توجه به عواطف کودکان
20اصل شناساندن قداست کار
21اصل مشورت کردن
22اصل توجه به تربیت دينی
23اصل وفای به عهد
24اصل بهره گیری از روش تربیتی اغماض
25اصل شناساندن موقعیتهای پرخطر
26اصل کمک به فرزندان در دوست يابی
27اصل غنیسازی اوقات فراغت
28اصل توجه به تفاوتهای فردی
29اصل پرهیز از نسبتهای ناروا
30اصل تقويت مهارت مديريت پول
31اصل هماهنگی والدين در تربیت فرزندان
32اصل تربیت سیاسی
33اصل مديريت بر کار با رايانه
34اصل تربیت جنسی فرزندان
35اصل تربیت فرزندان خاص
36اصل بازی با کودکان
37اصل قصه گفتن به فرزندان
38اصل پرهیز از مقايسه کردن
39اصل پرهیز از تحمیل عقیده و سلیقه
40اصل قدر دانی نمودن
41اصل پذيرش و احترام
42اصل ايجاد آمادگی برای زندگی
43اصل تقويت قوه مشاهده گری
44اصل عدم تبعیض
45اصل آشنايی با ويژگیهای دوران نوجوانی
46اصل پرهیز از آزار و اذيت جسمی )خشونت(
47اصل برخورداری از ثبات عاطفی
48اصل صداقت
49اصل مسئولیت دادن
50اصل تقويت میل به کار
51اصل تنظیم رفتار فرزند
52اصل تامین نیاز به محبت
53اصل تقويت هوشهای چند گانه
54اصل آموزش ارتباط موثر
55اصل پرورش فرزند
56اصل دانستن
57اصل تامین امنیت در خانواده
58اصل دوست يابی برای فرزند
59اصل الگو وهمانندسازی
60اصل توجه به نگرانیهای فر زندان
61اصل قاطعیت داشتن
62اصل استفاده از بر نامه نظاام دار
63اصل نحوه برخورد با نمره فرزندان
64اصل هماهنگی والدين با يکديگر
65اصل تسلط بر خشم
66اصل شرطی نسازی فرزندان
67اصل توجه به احساسات فرزندان
68اصل پرهیز از تهديد نمودن
69اصل توجه به دروغ فرزندان
70اصل بهره گیری مطلوب از مقام سنديتی
71اصل تعیین ناحیههای انضباط فرزندان
72اصل کاهش درگیری و کشمکش
73اصل وقت گذاشتن برای فرزندان
74اصل پرهیز از بحث به هنگام عصبانیت فرزندتان
75اصل بهرهگیری از مثال
76اصل واگذاری مسئولیت کار به فرزندان تصمیم گیری
77اصل کمک خواستن برای حل مشکل
78اصل پرهیز از دست انداختن فرزندان
79اصل اجازه دادن جهت کسب تجربه
80اصل چگونگی برخورد با کمرويی فرزندان
81اصل برقراری رابطه با مدرسه
82اصل ارائه راهنمايی ساده و کوتاه
83اصل توجه به توانمندی فرزندان
84اصل بهرهگیری از تقويت کنندهها
85اصل استفاده سريع و به میزان مناسب از تقويت
86اصل بهره گیری از يادگیری سرمشقگیری
87اصل به کارگیری برنامهها تقويت رفتارها
88اصل استفاده از بیتوجهی به رفتار
89اصل استفاده کردن از محروم سازی
90اصل استفاده از جريمه کردن
90 تا از اصول فرزند پروری ابرکودک

 

 

اصول فرزندپروری را با چک لیست ابرکودک بیاموزید

 

والدین خانه دار و شاغل باید اصول متفاوتی را برای تربیت فرزندان و فرزندپروری انتخاب نمایند

بسیاری از والدین شاغل پس از برگشت به خانه بعد از یک روز کاری انرژی چندانی برای بازی با کودکان نمی گذارند. آنها ممکن است فرصت زیادی برای ایجاد یک کار مفرح و شاد با فرزندان نداشته باشند. البته که می توانند با یک برنامه ریزی ساده به این امر هم برسند. در چنین حالتی بسته های سرگرمی از قبل طراحی شده به والدین کمک شایانی می کند. معمولا والدین خانه دار خود را در مرکز فعالیت های فرزندان می یابند و یک تنه برای برآوردن نیازهای فرزندان تلاش می کنند. از رفت و آمد آنها گرفته تا مشق و تمرینات مدرسه و هرآنچه در این میان می باشد. برای خودداری از رفتارهای نامعقول باید برای تربیت فرزندان در عصر مدرن تلاش کرد.

 

تصمیمات منطقی برگرفته از اصول فرزندپروری مثبت داشته باشید

از آنجایی که تصمیمات غیرمعقول ما را از انسانیت خود و کودکان دور نگه می دارد داشتن ابزارهایی برای سنجش درونی برای اندازه گیری تصمیم ها مهم می باشد. ما از این ابزار ها به عنوان اصول فرزندپروری مثبت یاد می کنیم. نزدیک به ۹ مورد از اصول فرزندپروری مثبت را برایتان ذکر نمودیم که توضیح و تشریح هر مورد را می توان به سادگی از روی عنوان آن متوجه شد.

 

اصول فرزندپروری را با چک لیست ابرکودک بیاموزید

 

در اجرای اصول فرزندپروری مثبت با فرزندان صادق باشید

صریح و صادق بودن درباره آنچه که هستیم به کودکانمان کمک می کند تا آنچه را که می خواهند بشنوند دقیق درنظر بگیرند. داشتن یک حس قوی از خود قدرت والدین و کمال اقتدار آنان را حفظ می کند و به والدین این امکان را می دهد تا آزادی خلاقانه ای در فرزندپروری داشته باشند که از هیچ جای دیگر نمی توانند آن را بدست بیاورند.

 

عدم درنظرگرفتن اصول فرزندپروری مثبت در عصر تبلیغات و رسانه ها

نادرست بودن فرزندپروری در فرهنگ برخاسته از صنعت و رسانه های دیجیتال آغازگر بحران هویت والدین می باشد. مثلا : بردن تلویزیون به اتاق کودکان در سنین پایین باعث آغاز عواقب مشکلات والدین در خصوص فرزندان می شود. این چنین تصمیماتی که بدون آگاهی و یا در نظرنگرفتن اصول فرزندپروری مثبت انجام می شود می تواند باعث چالشهایی در تربیت فرزندان شود که رفع آنها به مراتب به زمان بیشتری داشته باشد درنتیجه بهتر است در ابتدای تصمیماتی که والدین در خصوص فرزندان می گیرند به اصول فرزندپروری مثبت توجه کافی داشته باشند.

 

اصول فرزندپروری را با چک لیست ابرکودک بیاموزید

 

عشق و توجه و مشارکت برابر است با سرزندگی والدین

افراد سالم خود به خود به عشق و حمایت از کودکان و فرزندان گرایش دارند. این امر تابع مغز برتر ماست. اغلب والدین هنگامی که خسته و مضطرب هستند هنوز هم می توانند به فرزندان در انجام تکالیف کمک کنند و یا گریه کودک را ساکت کنند. عشق کودکان که با اهداف خیر نیرو می گیرد به صورت محکمی آنها را در نقش تربیتی کودکان تثبیت می کند. تبدیل کردن این امر به یک اولویت نقش بسزایی در تربیت فرزندان ایفا می کند. والدین باید سعی کنند همواره عشق به فرزندان را با توجه و مشارکت در کارهای آنان بیان کنند.

 

اصول فرزندپروری را با چک لیست ابرکودک بیاموزید

 

مهمتریت اصول فرزندپروری

در فرآیند تربیت فرزندان عوامل متعددی با میزان اثرگذاری مختلف نقش ایفا می‌نمایند، از بنیادی‌ترین عواملی که ضریب بالایی را به خود اختصـاص می‌دهد خانواده است. از آنجایی که برای انجام هر عملی دانش و مهارت خاص آن لازم است، این قاعده در خصوص تربیت مطلوب فرزندان نیز صادق است. از این رو کسب دانش تربیتی و مهارت به‌کارگیری آن برای والدین یک ضرورت اساسی تلقی می‌شود.

 

انتظار مناسب از کودکان داشته باشید

موفقيت روش هايی تربيتی به چگونگی و ميزان انتظارات ما از عملكرد كودک و همچنين خودمان به عنوان يک والد بستگي دارد. اگر انتظار ما از فرزندمان غير واقع بينانه يا زيادتر از توان او باشد او رادر معرض آسيب و آزار قرار می دهیم و اگر انتظار کمی داشته باشيم در واقع از او غفلت می كنيم. اگر از خودمان توقع كامل و بی نقص بودن داشته باشيم به سرعت خسته و نا اميد می شويم و احساس بی كفايتی و ناكامی به ما اجازه نمی دهد مهارت های درست فرزندپروری را به كار ببريم.

 

اصول فرزندپروری را با چک لیست ابرکودک بیاموزید

 

اصل محیا کردن محیط مناسب

بايد محيطی امن و خوشايند را برای رشد و شكوفايی كودک فراهم كنيم ، مكانی دور از خطر و همراه با رسيدگی و نظارت ما ، اين يعنی هر لحظه بدانيم او كجاست ، چه مي كند ، و در كنار كيست. در عين حال اين محيط بايد برای كودک جالب و آموزنده هم باشد و به تعامل او برای ارتباط با ديگران پاسخ مناسب بدهد مثل وقتی كه فرزندمان سئوالی می پرسد ، كمک می خواهد ، توجه می طلبد ، يا نياز به نصيحت و توصيه دارد .

 

به سلامت و نیازهای خودتان توجه کافی داشته باشید

والدین باید به نیازها و سلامت جسمی و روانی خود نیز توجه داشته باشند . مدیریت رفتارهای کودکان فرآیندی طولانی است که به صبر ، تحمل ، خوش خلقی ، اشتیاق و خلاقیت نیاز دارد و این ها زمانی ممکن می شود که والدین به خودشان رسیدگی کرده و به نیازهایشان توجه کنند .

 

اصول فرزندپروری را با چک لیست ابرکودک بیاموزید

 

اصل نظم قاطع در پرورش فرزندان

برای بزرگ كردن كودكان ، ما به یک نظام انضباطی نياز داريم تا به فرزندانمان بياموزيم مسوليت رفتارهای خود و پيامد آنها را بپذيرند ، به نيازها و عقايد ديگران توجه داشته باشند، و ياد بگيرند رفتارها و هيجان های خودشان را كنترل كنند . اگر رفتار و واكنش های ما قابل پيش بينی و با ثبات باشد کودکان بهتر می توانند با انتظارات و محدودیت های ما کنار بیایند و تکلیف خود را نیز بهتر می دانند . نظم قاطع یعنی وقتی کودک رفتار نادرستی انجام می دهد مصمم و با ثبات عمل کنیم ، به سرعت در برابر رفتارش پاسخ بدهیم و به او بیاموزیم درست رفتار کند .

 

اصول فرزندپروری را با چک لیست ابرکودک بیاموزید

Group of diligent schoolchildren looking at camera in school

 

رفتاری صحیح داشته باشید

بچه ها یاد می گیرند که با نق زدن، گریه کردن، ناراحت شدن و لج کردن دیرتر به رختخواب بروند. آیا تا کنون وقتی نق زدن ها و گریه و زاری فرزندتان غیرقابل تحمل شده، تسلیم خواسته اش شده‌اید و اجازه داده‌اید کمی بیشتر بیدار بماند؟ اگر در مقابل چنین رفتاری تسلیم شدید به طور غیرعمدی گریه کردن، ناراحت شدن و لج کردن وی را تقویت و احتمال وقوع این رفتارها را در آینده بیشتر کرده اید. تمامی رفتارهای مناسب و نامناسب، آموخته و تقویت می شوند وقتی به طور اتفاقی و ناخواسته رفتار بد فرزندتان را پاداش می‌دهید، در واقع رفتار بد او را تقویت کرده و احتمال وقوع آن را در آینده افزایش داده اید. این اتفاق برای والدینی که مشغله زیادی دارند بیشتر می افتد. پاداش اتفاقی رفتار بد، یکی از شایع ترین خطاهای فرزندپروری و در واقع عامل ایجاد مشکلات بیشتر برای والدین و بچه هاست.

بنابراین همیشه به خاطر داشته باشید، رفتار نامطلوب فرزندتان را پاداش ندهید.

 

اصول فرزندپروری را با چک لیست ابرکودک بیاموزید

 

سه قانون فرزندپروری

سه قانون پایه در فرزندپروری وجود دارد. این قوانین در ابتدا آسان به‌نظر می‌آیند. پس از آشنایی با آن‌ها به‌راحتی متوجه می‌شوید چه زمان‌هایی دیگران با بچه‌های‌شان رفتار درست و چه زمان‌هایی رفتار نادرست دارند. بااین‌وجود وقتی تصمیم می‌گیرید این قوانین را در مورد فرزندتان اعمال کنید، پی می‌برید که به‌کارگیری صحیح و مؤثر آن‌ها چندان هم آسان نیست و نیازمند حوصله، خویشتن‌داری و کسب مهارت‌های لازم می‌باشد. این قوانین را به‌خاطر بسپارید.

قانون اول:
رفتارهای خوب را بلافاصله پاداش دهید. وقتی رفتاری پاداش می‌گیرد، درواقع تقویت می‌شود

قانون دوم:
مراقب باشید که به‌طور اتفاقی، رفتار بد را پاداش ندهید. وقتی رفتاری پاداش دریافت نمی‌کند، به‌تدریج خاموش می‌شود

قانون سوم:
رفتارهای بد کودک را تصحیح کنید. اما تنها از روش‌های اصلاحی ملایم استفاده کنید

مقالات زیر میتواند برای شما جذاب باشد:

برای خواندن هر کدام از مقالات زیر کافی است روی نوشته های آبی کلیک کنید.

شیوه های فرزندپروری مثبت در عصر ارتباطات و تبلیغات

روانشناسی کودک از اهمیت و ضرورت تا لزوم آگاهی والدین

کودکان درونگرا و برونگرا را چگونه بتوانیم تشخیص دهیم؟

تشویق کودکان یک روش از سبک فرزندپروری مثبت است

5/5 - (2 امتیاز)
0
نوشته شده توسط نویسندگان سایت اَبَرکودک

بدون دیدگاه